EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas kaitstud:

BAKALAUREUSETÖÖD

MAGISTRITÖÖD

2014

Kadi Sikka

Klaasnegatiivide konserveerimine ja säilitamine filmiarhiivi Jaan Rieti kogu näitel.

Juhendajad prof. Kurmo Konsa ja mag. Merilis Roosalu.

Konsultant Sandra Maria Petrillo (Itaalia)

Retsensent Ivi Tomingas

Anne-Mari Jakobson

Keraamika konserveerimine ja restaureerimine. Kadude käsitlemine.

Juhendaja mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Retsensent mag. Maria Lillepruun

Karoliine Korol

Plastartefaktide konserveerimine.

Juhendaja prof. Kurmo Konsa

Retsensent mag. Jaan Lehtaru

Eva Tammekivi

Puitalusel plafoonimaalingud ajaloolises interjööris. Maalitud laudislae konserveerimine-restaureerimine Tallinna vanalinnas Rahukohtu 5.

Juhendaja Dr. Hilkka Hiiop

Retsensent Hedi Kard

Kaarel Truu

Keskaegsed kerishüpokaustid Tallinna vanalinnas.

Juhendajad Dr. Anneli Randla ja Boris Dubovik

Retsensent mag. Villu Kadakas

Triin Talk

Puitasumi areng miljööalalana Kalamaja näitel. 

Juhendaja Dr. Riin Alatalu

Retsensent mag. Leele Välja

Siim Raie

Subjekti ja objekti suhe muinsuskaitses, vältimatu väärtuskonflikt võimusuhtes.

Juhendaja prof. Lilian Hansar

Retsensent Carolin Pihlap

2013

Mariliis Vaks
ERMi kogudesse kuuluvate kohtukullide konserveerimismudel

Juhendaja Prof. Kurmo Konsa
Konsultant Küllike Pihkva
Retsensent Heige Peets

Sille Siidirätsep
Kirikuvalgustuse areng ja restaureerimine Eestis. Niguliste kroonlühtri konserveerimine

Juhendaja Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova, Rein Kaur
Retsensent Mag. Aive Viljus

Johanna Lamp
Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid. Keskaegse ehitusplastika polükroomiast

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Dr. Anneli Randla
Retsensent Mag. Merike Kurisoo

Kärt Pauklin
Suuremõõtmeliste paberalusel kunstiteoste konserveerimine Andrus Kasemaa segatehnikas triptühhoni „Visiidid” näitel

Juhendajad Dr. Hilkka Hiiop, Margit Pajupuu, Alar Nurkse
Retsensent Vilja Sillamaa

Elle Lepik

VÄIKE MUINSUSJUTT. Pärandiõpe üldhariduskoolis kunsti tundide kaudu

Juhendaja Dr. Riin Alatalu,
Konsultant mag. Edna Vaher
Retsensent Mag. Piret Viirpalu

Anu Seidla
Muinsuskaitseameti kuvand ajakirjanduse põhjal. Kuvandi muutumine ajas 1996.,2001. ja 2007. aasta Postimehe ja Eesti Päevalehe näitel

Juhendaja Dr. Riin Alatalu
Retsensent Mag. Kais Matteus

2012

Aigar Needo 
Võru vanalinna muinsuskaitseala dokumenteerimine ja visualiseerimine

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Urve Russow

Jane Pärnamaa 
Kärdla linna miljööväärtuslik hoonestusala, väärtused ja kaitsetingimused

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Mag. Yoko Alender

Sandra Mälk 
Eesti maa-algkoolid 1920-1940. Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Heiki Pärdi

Theodora Kormpaki
The Textile Environmental Conditions and the Resource Needs of Building up Shared Storage Facilities for Museum Collections. (Keskkonnatingimused tekstiilide säilitamiseks ja muuseumikogude ühishoidla rajamiseks vajalikud ressursid).

Juhendaja Dr. Kurmo Konsa
Retsensent Mag. Kaie Kukk

2011

Sirli Naska 
Muinsuskaitsealade kujunemine ja korraldus. Eesti ja teiste Euroopa riikide võrdlev analüüs

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Mag. Riin Alatalu

Karin Kukk 
Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene

Juhendaja Prof. Lilian Hansar
Retsensent Mag. Rita Peirumaa

Kadi Karine 
Vormsi hoonestuse väärtused ja kaitsmise võimalused

Juhendaja Mag. Leele Välja
Retsensent Mag. Riin Alatalu

Kais Matteus 
Eesti kirikute keskaegsete seinamaalingute uurimise ja restaureerimise ajalugu ning tulevikuperspektiiv

Juhendajad Dots. Anneli Randla , Mag. Hilkka Hiiop
Retsensent Mag. Kaire Tooming

Merike Kallas 
„Simson ja Deliila” (Andrea Vaccaro ring, 17. saj. Õli lõuendil). Teaduslikud uuringud ning konserveerimine-restaureerimine

Juhendaja Mag. Hilkka Hiiop
Retsensent Mag. Kai Merilain

2010

Maria Lillepruun
Tallinna Issanda Muutmise Peakirik: eksterjöör ja interjöör.  I. Zarudnõi ikonostaasi restaureerimine läbi aegade.

Juhendaja Dr. Pia Ehasalu
Konsultant mag. Kriste Sibul
Retsensent Mag. Isabel Aaso-Zahradnikova

Virge Schmidt
Värv Viljandi villaarhitektuuris – juugendvillast valge majani aastatel 1900 –1930

Juhendaja Prof. Juhan Maiste
Retsensent Mag. Rita Peirumaa

Mariette Aavik
Sõjajärgne individuaalelamu Nõmme miljööalal

Juhendaja Mag. Riin Alatalu
Retsensent Dots. Leele Välja

Villu Kadakas
Stratigraafia põhimõtted ja metoodika ehitusarheoloogias ja selle rakendamisvõimalustest Eesti vanema arhitektuuri uurimisel

Juhendaja Dr. Erki Russow
Retsensent Mag. Kaur Alttoa

2009

Liisi Lauer 
Dekoori loomise eeskujud ja tüpoloogia Eesti historitsistlikus puitarhitektuuris

Juhendaja Dots. Leele Välja
Retsensent Mag. Mart Siilivask

Maris Suits 
Varajane raudbetoon eesti arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk

Juhendaja Prof. Mart Kalm
Konsultant prof. Karl Õiger
Retsensent Mag. Epp Lankots

Kai Merilain 
Dubleerimise poolt ja vastu

Juhendaja Mag. Hilkka Hiiop
Konsultant Helje Vernomasing
Retsensent Mag. Malle-Reet Heidelberg

Kai Kuusing 
Paraskeva-austamisest Satserinna kiriklikus traditsioonis

Juhendaja Prof. Juhan Maiste
Konsultant Dr. Mare Piho
Retsensent Dr. Heiki Valk

2008

Aive Rumm
Eesti vara-uusaegsete müntide konserveerimine. Metoodika ja probleemid

Juhendajad Dr. Mart Viljus, Mag. Mauri Kiudsoo
Retsensent Dr. Andres Tvauri

Merilis Sähka
Fotokogu säilitamine muuseumis

Juhendaja Dr. Kurmo Konsa
Konsultant Jüri Karm
Retsensent Ivi Tomingas

Kati Männik
Gentrifikatsiooniprotsess. Tartu Supilinna näitel, aastatel 2003 – 2007

Juhendaja Prof. Jussi S. Jauhiainen
Retsensent Mag Kalle Komissarov

2007

Riin Alatalu 
Eesti taluarhitektuur kui rahvuspärand. Rahvusliku taluarhitektuuri kestmine ja kaitse arengukava “Maa-arhitektuur ja -maastikud. Uurimine ja hoid” valguses

Juhendaja Dr Epp Kangilaski
Retsensent Dr Hannes Palang

Anni Nool
Tallinnas 20. sajandi algul ehitatud tööliselamu. Hoonetüübi kujunemine ja säästev renoveerimine

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Liis Keskküla
Tallinna vanalinna ajaloolised puitaknad. Juhendmaterjalid projekteerijatele ja restaureerijatele

Juhendaja magister Elo Sova
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Joosep Metslang
Palgist ehituspärandi taastamine hooldatud hoonete näitel

Juhendaja erakorraline prof. Lilian Hansar
Retsensent magister Elo Lutsepp

2005

Janno Meriloo
Ajaloolistel kivihoonetel 1994 – 2003 restaureeritud lubikrohvfassaadide seisundiuuring

Juhendaja prof. Lembi-Merike Raado
Retsensent magister Tanel Tuisk

Kriste Sibul
Polükroomsete puitobjektide konserveerimisest. Ülevaade konserveerimismaterjalide kasutamisest 1970 – 2004

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent Tannar Ruuben

2004

Taimi Kull
18. – 19. sajandi lakk-pitserite uuring ja ennistamine

Juhendaja prof. Liivi Aarma
Retsensent Heige Peets

Mark Sepp
Tallinna maja elamutüübi säästev renoveerimine

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline dots. Leele Välja

Malle-Reet Heidelberg
Tallinna Püha Vaimu kiriku vääride restaureerimine

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent dots. Mati Raal

Hilkka Hiiop
Kaasaegse kunsti konserveerimise teoreetilisi ja metoodilisi lähtekohti Eesti näitel

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent prof. Krista Kodres

Leele Välja
Miljööväärtusliku puitasumi väärtuste määratlemine ja kaitse

Juhendaja prof. Mart Kalm
Retsensent erakorraline prof. Lilian Hansar

Maie Nisu
Alatskivi mõisaansambli revitaliseerimise ideeprojekt

Juhendaja prof. Juhan Maiste
Retsensent dots. Mati Raal

2002

Mati Raal
Vanamööbli visuaalse määramise metoodika ja praktilised võtted

Juhendaja prof. Krista Kodres
Retsensendid Dr. Jüri Kermikprof, Endel Valk-Falk

Lilian Hansar
Linnaehituslikult miljööväärtuslikud alad. Hindamise alused ja metoodika

Juhendaja emeriitprof. Veljo Kaasik
Retsensendid prof. Jussi S. Jauhiainen, Dr. Jaan Tamm

Elo Sova
Eestirootslaste ajalooline asustus, selle struktuur ja arhitektektuur Noarootsi vallas

Juhendaja emeriitprof. Rein Zobel
Retsensent Prof. Jüri Soolep

Merike Limberg
Kivi konserveerimise metoodika uurimine ja selle rakendamine Eestis

Juhendaja Dr Thorborg von Konow
Retsensendid prof. Urve Kallavus, tead. knd. Rein EinastoDOKTORITÖÖD

2013

Kadri Kallaste
Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors. Addressing Issues of  Wallpaper Conservation on the Basis of  Projects Carried out in Austria, Estonia and Romania. (Ajalooliste tapeetide säilitamine interjööris. Ajalooliste tapeetide konserveerimise problemaatika käsitlus Austrias, Eestis ja Rumeenias läbiviidud projektide põhjal).
Juhendajad: prof. Krista Kodres ja mag. Markus Krön
Oponent: prof. Anne van Grevenstein-Kruse

2012

Urve Sinijärv
KUNST JA LOODUS PARGIS. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel
Juhendaja: prof Juhan Maiste
Konsultandid: dr Jaan Liira ja dr Merit Otsus
Eelretsensendid: dr Kristiina Hellström ja prof Kalev Sepp
Oponent: Prof. Juhan Maiste


Riin Alatalu
Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986-2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis
Juhendaja: prof dr Mart Kalm
Eelretsensendid: dr Jaak Valge ja dr Tamás Fejérdy
Oponent: dr Tamás Fejérdy


Hilkka Hiiop
Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod
Juhendajad: Sirje Helme, MA ja dotsent dr Anneli Randla
Eelretsensendid: dr Heie Treier ja Kirsti Harva, MSc
Oponent: dr Heie Treier

2010

Lilian Hansar
Linnast muinsuskaitsealaks. Linnehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades  13.-20. sajandil
Juhendaja: Dots. Kaia Lehari
Konsultant: Mag Kaur Alttoa
Eelretsensendid:  Prof. Kaisa Broner-Bauer ja prof. Juhan Maiste
Oponent:  Prof. Juhan  Maiste