Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid

§ 3. Tööde loa alusel tehtavad tööd

 (1) Kinnismälestisel on tööde loata keelatud järgmised tööd ja tegevused:
 1) konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine;
 2) mis tahes seda kahjustava või selle ilmet muutva objekti, sealhulgas teisaldatava objekti, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu ja ‑rajatise, teabekandja ning reklaami paigaldamine;
 3) haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd;
 4) kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
 5) mullatööd ja maaharimine.

 (2) Kinnismälestise kaitsevööndis on tööde loata keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd, maaparandustööd ning kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.

 (3) Muinsuskaitsealal on tööde loata keelatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 sätestatud tööd ja tegevused ning muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

 (4) Konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine võib muu hulgas hõlmata järgmisi tegevusi:
 1) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õue kinni- ja täisehitamine;
 2) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride muutmine;
 3) katusemaastiku ja ehitise fassaadi, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms muutmine;
 4) mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti ehitusdetailide ümberpaigutamine;
 5) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
 6) kinnismälestise siseruumis avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete elementide ja detailide eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
 7) kinnismälestisel teede, trasside ja võrkude rajamine.

 (5) Tööde luba kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, või muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks ei ole vaja taotleda juhul, kui Muinsuskaitseamet on kooskõlastanud sellekohase detailplaneeringu või sellekohaste projekteerimistingimuste alusel koostatud restaureerimise, konserveerimise või ehitamise projekti.

 (6) Tööde luba kinnismälestise kaitsevööndis ja ajaloo- ning arheoloogiamälestisel kavandatavateks töödeks ja tegevusteks ei ole vaja taotleda juhul, kui Muinsuskaitseamet on andnud nendeks loa kaitsekohustuse teatises esitatud leevendustes.

 (7) Tööde luba muinsuskaitsealal kavandatavateks töödeks ja tegevusteks ei ole vaja taotleda juhul, kui konkreetne töö või tegevus on lubatud muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud leevendustega.


Luba kinnismälestisel selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks restaureerimiseks ja ehitamiseks

Luba kinnismälestisel selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks
KONTAKTANDMED

Muinsuskaitseameti kontaktandmete tabelis on andmed esitatud osakondade kaupa.

Vaata kontaktandmeid >>


LISALUGEMIST

Kultuuripärandi ja selle säilitamise põhimõisted.pdf