MUINSUSKAITSEAMETIS KOOSKÕLASTATAVALE DOKUMENTATSIOONILE ESITATAVAD NÕUDED


Kõik dokumendid esitada koostaja poolt allkirjastatuna digitaalselt PDF-vormingus või paberkujul Muinsuskaitseameti vastava maakonna vaneminspektorile. Halduslepingutega hõlmatud Tallinnas, Tartus, Narvas, Haapsalus ja Viljandis esitada dokumendid vastava linna muinsuskaitseametnikule.

Kunsti- ja arheoloogiamälestiste puhul võib tegevuskavad ja aruanded esitada vastava mälestiseliigi peainspektorile.

 

Dokumentatsiooni, mille juures on märge (TEGEVUSLOAGA) võib koostada ettevõtja, kellel on Muinsuskaitseameti tegevusluba antud dokumentatsiooni koostamiseks antud mälestise liigil;

Vt Muinsuskaitseseadus, § 36-38 https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015128?leiaKehtiv  

 

Pärast kooskõlastamist arhiveerib Muinsuskaitseamet kõik dokumendid, mille juures on märge (ARHIIVI). Arhiveeritavate dokumentide puhul tuleb järgida järgmiseid vormistusnõudeid:

 

1. Muinsuskaitseametile arhiveerimiseks üle antav pabereksemplar peab olema A4 formaadis.  Köitmisel kasutada kahe paelaga arhiivipüsivast papist kaasi või kartongist paelkinnitusega registraatoreid. Lubatud on kasutada ka tavalisi kartongist või plastist kiirköitjaid ja registraatoreid. Keelatud on kasutada kammköidet, traatköidet, spiraalköidet. Kausta lehed (sealhulgas ka joonised ) tuleb nummerdada. Tiitelleht võetakse numereerimisel arvesse esimese lehena, teisest lehest alustatakse numbriga 2.  Fotod esitada värvilise väljatrükina foto- või koopiapaberile.

Tee, trassi ja tehnorajatise projekti arhiveerimiseks komplekteerida vähendatud mahus kaust (mälestist või muinsuskaitseala tänavat ja väljakut käsitlev osa)

 

2. Arhiveerimiseks üleantavale paberkandjal eksemplarile lisada dokumendi digitaalne koopia vormistatuna üheks PDF failiks. Digitaalse koopia võib edastada elektrooniliselt või salvestatuna CD-le/ DVD-le. Dokumendi  PDF failile võib lisada eraldi suuremahuliste fotode JPG või TIF failid. Uuringu või konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskava võib arhiveerimiseks üle anda ainult digitaalse dokumendina, ilma pabereksemplarita.  

 

3. Töö tiitellehele märkida:

- andmed töö koostaja kohta: nimi, registrikood, aadress, vajadusel muinsuskaitse tegevusloa number, vastutava spetsialisti nimi ja tema muinsuskaitse tegevusloa number  

- mälestise või muinsuskaitseala ehitise aadress, mälestise nimetus ja registrinumber

- töö pealkiri ja staadium, koostamise aeg


1. TAOTLUS, SH ESKIIS

Taotlus on vabas vormis koostatud dokument, milles kirjeldatakse kavandatavaid töid ameti arvamuse saamiseks. Taotlusele lisada asendiplaan ja fotod olemasolevast olukorrast.

Taotletava illustreerimiseks võib esitada eskiisi.

 

2. KONSERVEERIMIS- JA RESTAUREERIMISTÖÖDE TEGEVUSKAVA      (TEGEVUSLOAGA) (ARHIIVI)


Konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskava koostatakse kunstimälestiste ja osade ajaloomälestiste (monumentide) restaureerimiseks. 

Samuti võib tegevuskava koostada ehitiste (mälestised ja muinsuskaitseala hooned) väikesemahuliseks konserveerimiseks ja restaureerimiseks juhul, kui ehitusprojekt ei ole nõutud.

Heaks kiidetud tegevuskava on alus tööde loa saamiseks.

Tegevuskava sisu:

-tööde eesmärk ja ajakava

-mälestise seisundi kirjeldus (sh andmed varasemate restaureerimis- või remonttööde kohta, tehtud uuringute järeldused) ja fotod olemasolevast olukorrast

-kavandatavate tööde loetelu ja kirjeldus (sh töös kasutatavad materjalid, metoodika ja töövahendid)

-vajadusel joonised

 

3. UURINGU TEGEVUSKAVA     (TEGEVUSLOAGA)  (ARHIIVI)

Uuringu tegevuskava koostatakse selliste uuringute tegemiseks, mis toovad kaasa mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise muutmise, nt: konstruktsioone või viimistluskihte avavad uuringud, arheoloogilised ja allveearheoloogilised uuringud.

Kooskõlastatud uuringu tegevuskava on alus uuringuloa saamiseks.

Uuringu tegevuskava sisu vt §20 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011027 

 

4. UURINGU ARUANNE      (TEGEVUSLOAGA)  (ARHIIVI)

Pärast uuringu läbiviimist koostatakse uuringu aruanne.

Uuringu aruanne võib olla muinsuskaitse eritingimuste või projekti koostamise aluseks.

Uuringu aruande sisu vt § 22 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011027 

 

5. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED  (TEGEVUSLOAGA)  (ARHIIVI)

Muinsuskaitse eritingimused on dokument, mille alusel koostatakse mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimis- või restaureerimisprojekt. 

Muinsuskaitseameti nõusolekul võib muinsuskaitsealal paikneva ehitise hoonesisese ehitamise põhiprojekti koostada ilma muinsuskaitse eritingimusteta.

Väiksemahulise projekti korral, mis käsitleb ainult osa ehitisest, võib Muinsuskaitseameti nõusolekul muinsuskaitse eritingimused koostada projekti seletuskirja koosseisus peatükina.

Muinsuskaitse eritingimuste sisu vt §4  https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011026 

 

6. KONSERVEERIMIS- RESTAUREERIMIS- JA EHITUSPROJEKT

(Mälestistel ja Unesco alal TEGEVUSLOAGA)

(Mälestiste ja muinsuskaitseala hoonete projektid ARHIIVI)

Mälestise või muinsuskaitseala ehitise konserveerimis-, restaureerimis- või ehitusprojekt koostada vastavalt määrusele „Nõuded ehitusprojektile“ arvestades määrusest „Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord“ tulenevaid erisusi.

 

Muinsuskaitseameti tegevusluba on nõutud mälestiste ja Unesco maailmapärandi nimekirja objektil asuvate ehitiste (sh kogu Tallinna vanalinn) projektide koostamiseks. Teistel muinsuskaitsealadel ei ole projekteerija tegevusluba nõutud. Samuti ei ole tegevusluba nõutud muinsuskaitsealaluue ehitise projekteerimisel ega kaitsevööndisse projekteerimisel.

Mälestise või muinsuskaitseala ehitise restaureerimiseks tuleb Muinsuskaitseametiga kooskõlastada vähemalt põhiprojekti staadium, uue ehitise ehitamiseks vähemalt eelprojekti staadium.

Kooskõlastatud projekt on alus tööde loa saamiseks.

Mälestise või muinsuskaitseala ehitise projekti sisu vt §24-29 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011027 

 

 

7. MUINSUSKAITSELINE ARUANNE    (TEGEVUSLOAGA) (ARHIIVI)

Muinsuskaitselise järelevalve aruande koostab peale konserveerimis- või restaureerimistöid muinsuskaitselise järelevalve teostaja.

Juhul, kui eraldi muinsuskaitseline järelevalve ei olnud nõutud, koostab tööde teostaja tööde aruande (eelkõige kunstimälestiste ja monumentide restaureerimisel).

 

Muinsuskaitselise järelevalve aruande sisu vt §3 https://www.riigiteataja.ee/akt/122062011003  

NB! Mitte lisada järelevalve aruandele kogu ehituspäevikut, vaid ainult olulisi restaureerimisotsuseid puudutavad väljavõtted.

 

Tööde aruande sisu:

- tööde teostamise aeg ja eesmärk

- tehtud tööde kirjeldus koos fotode ja vajadusel joonistega

- töödes kasutatud materjalide ja töövõtete loetelu ja kirjeldus; juhul, kui tööde teostamisel tehti tegevuskavaga võrreldes muudatusi, siis muudatuste põhjendus

- teostatud tööde tulemus ja juhend edasiseks hooldamiseks

 

8. PLANEERINGU MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED

(TEGEVUSLOAGA)  (ARHIIVI)
Üldplaneeringu eritingimused koostatakse, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala või selle kaitsevöönd. Eritingimusi ei pea Muinsuskaitseameti nõusolekul koostama juhul, kui kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda või muinsuskaitseala säilimist ja vaadeldavust.

Detailplaneeringu eritingimused koostatakse, kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd. Eritingimused võib Muinsuskaitseameti nõusolekul koostada detailplaneeringu seletuskirja peatükina juhul, kui kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda.

Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste sisu  vt § 3 - 4

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072015015   

9. DETAILPLANEERING

Detailplaneering koostatakse vastavalt Planeerimisseadusele detailplaneeringu kohustusega alal ja juhul.

Detailplaneeringu koosseisus:

-kanda tiitellehele mälestiste ja muinsuskaitseala nimetused ja registrinumbrid, mis jäävad planeeringualale

-kanda tugiplaanile, linnaehitusliku analüüsi joonisele ja põhijoonisele alale jäävad mälestised ja muinsuskaitseala koos registrinumbri ja kaitsevööndiga

-olemasoleva ja planeeritava hoonestuse kõrgused märkida nii kõrgusena maapinnast kui absoluudist

-juhul, kui on koostatud detailplaneeringu muinsuskaitselised eritingimused, lisada väljavõte eritingimustest (nõuete loetelu ja muinsuskaitseliste piirangute joonis)


10. ÜLDPLANEERING

Üldplaneeringu koosseisus:

-kanda põhijoonisele alale jäävad mälestised ja muinsuskaitsealad, võimalusel koos registrinumbri ja kaitsevööndiga

-kultuurimälestiste nimekirja asemel võib lisada lingi Kultuurimälestiste registrile

-juhul, kui on koostatud üldplaneeringu muinsuskaitselised eritingimused, lisada väljavõte eritingimustest (nõuete loetelu ja muinsuskaitseliste piirangute joonis)

-juhul, kui üldplaneeringu muinsuskaitselisi eritingimuste koostamise kohustust ei ole, tuua seletuskirjas Muinsuskaitse peatükina välja planeeringualal kehtivad muinsuskaitselised piirangud ning analüüsida planeeringulahenduse mõju kultuuripärandile

-soovitame lisada info ja lingid kaardistatud 20. sajandi väärtuslike hoonete, maaehituspärandi ja muu mitte-kaitsealuse väärtusliku ehituspärandi kohta ning teha ettepanekuid selle kaitsmiseks miljööalade või väärtuslike üksikobjektidena

- miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramisel ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmisel soovitame lähtuda juhendist „Miljööväärtused maapiirkonnas Maapiirkonna miljööväärtuslike alade käsitlemise juhend Põlvamaa näitel“ (2011) või juhendist „Miljööväärtused linnas“ (2004)

 

11. MAAKONNAPLANEERING

Maakonnaplaneeringu koosseisus:

-näidata kinnismälestised kaardil punktina, muinsuskaitsealad maa-alana

-kultuurimälestiste nimekirja asemel võib lisada lingi Kultuurimälestiste registrile

-soovitame lisada info ja lingid kaardistatud 20. sajandi väärtuslike hoonete, maaehituspärandi ja muu mitte-kaitsealuse väärtusliku ehituspärandi kohta ning teha ettepanekuid selle kaitsmiseks miljööalade või väärtuslike üksikobjektidena üldplaneeringutes.

-soovitame siduda kultuurimälestiste teema valdkonnaüleselt teiste maakonnaplaneeringu ülesannetega. Erinevad riigi huvid peavad olema tasakaalus ning omavahel lõimitud – kultuurimälestiste säilimine, asustuse suunamine, säästev areng, elamisväärne keskkond.


 

Käesolevad nõuded kehtivad Muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks või heaks kiitmiseks esitatavale dokumentatsioonile


Nõuded lähtuvad järgmistest õigusaktidest:


Muinsuskaitseseadus, Planeerimisseadus, Ehitusseadustik

Kultuuriministri 04. 07. 2011 määrus „Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord“

Kultuuriministri 11.07.2011 määrus „Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord“

Kultuuriministri 11.07.2015 määrus „Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord“

Majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrus „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus „Nõuded ehitusprojektile“

Muinsuskaitseameti peadirektori 1. oktoobri 2014 käskkirja nr 45-A lisa „Riigieelarvest toetuse taotluste menetlemise juhend“

Muinsuskaitseameti peadirektori  19. jaanuari 2015 käskkiri nr 1.1-5/2-A „Arhiiviväärtusega dokumentide säilitamine ja üleandmine Muinsuskaitseameti arhiivile“

Muinsuskaitseameti peadirektori 13.veebruari 2014  käskkiri nr 1.1-5/12-A  „Projektdokumentatsiooni menetlemise ja kooskõlastamise kord“.TEATED

Kooskõlastamise komisjoni koosolekud 2017 esimesel poolaastal:

10. jaanuar;

24. jaanuar;

7. veebruar;

21. veebruar;

7. märts;

21. märts;

4. aprill;

18. aprill;

3. mai;  (erandkorras kolmapäev)

16. mai;

30. mai;

13. juuni;

27. juuni

 


Kooskõlastamise komisjoni koosolekud 2016 teisel poolaastal:

19. juuli;

9. august;

23. august;

6. september;

20. september;

4. oktoober;

18. oktoober;

1. november;

15. november;

29. november;

13. detsember;

20. detsember.
ABIKS PROJEKTEERIJALE - HOONEOSADE NÄIDISLAHENDUSED

Abiks projekteerijatele on kogenud restaureerimisarhitektid ja -insenerid Muinsuskaitseameti tellimusel välja töötanud hooneosade arhitektuurseid ja insenerisõlmi.

Pakutud eeskujusid võib kasutada restaureerimisprojektide koostamisel. Kuna iga  arhitektuurimälestis on unikaalne, siis esitatud lahenduste  kasutamisel  tuleb lähtuda  olemasolevast situatsioonist ning vajadusel kohandada sõlmed konkreetse hoone tarbeks.

Loe edasi >>

LISALUGEMIST


Projektide koostamise juhendmaterjal kaitsealustele parkidele.pdf

Hain Toss: Sagedamini esinevad puudused ja vead mälestisega seotud projektdokumentatsioonis.pdf

Jaan Vali: Enam tähelepanu vajavad osad arhitektuurimälestiste restaureerimisprojektides.pdf

ÕIGUSAKTID


Projektdokumentatsiooni menetlemise ja kooskõlastamise kord 2014


Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord