ARHEOLOOGIAMÄLESTISED

Arheoloogiamälestisteks võivad olla eelnevatest ajajärkudest pärinevad inimtegevuse säilmed, mis kannavad endas informatsiooni nii ajalooallikate kui teadusliku uurimise objektidena.

 

Objekti arheoloogiamälestiseks tunnistamise kriteeriumid:

Objekti arheoloogiamälestiseks tunnistamisel on kaks esimest kriteeriumi – info unikaalsus ja vanus -  nii koos kui eraldi võetuna otsustava tähtsusega, millele vastavuse korral tuleb objekt mälestiseks tunnistada. Ülejäänud kriteeriumitele vastavate objektide osas on kaalutlusel suurem või väiksem osakaal.

 

Unikaalsuse ja vanuse kriteeriumite eripära seisneb veel selles, et mälestiseks tunnistamise menetlemise faasis ilma uurimata, eriti ilma läbi uurimata arheoloogilise objekti unikaalsust ja vanust ei ole lõplikult võimalik tuvastada.


Kriteerium

Kriteeriumi selgitus

1. Info unikaalsus

Mälestiseks tunnistatakse iga objekt, mis koosneb arheoloogilisest kultuurkihist, sh konstruktsioonielementidest või looduslikest objektidest või sisaldab arheoloogilisi leide, sh inimluid, mis on teadusliku informatsiooni kandjaks ajast, millest puudub muu võimalus saada teavet inimtegevusest või on seda väga vähesel määral (kõik 13. saj. ja varasemad arheoloogilised, inimtekkelised ja inimtegevust kajastavad looduslikud objektid, alad, geoloogilised ladestused).

2. Vanus

Kesk- ja vara-uusaegsed arheoloogilised ladestused, konstruktsioonid, objektid ja leiud, mis annavad olulist lisateavet olemasolevale ajaloolisele, ehitusloolisele ja maastikuloolisele informatsioonile (asulakohad, kalmistud, kirikuaiad, kiriku- ja kabeliasemed, põllud, kindlustuste, kirikute, mõisate, külade  ja linnade kultuurkihid, tee- ja silla- ja sadamakohad, kaevandamise ja töötlemisega seotud kohad).

3. Silmapaistvus

Objektid, mis on väljapaistvad maastikuelemendid (linnused, kivikalmed, kääpad, puud ja puude grupid, kivid, allikad).

4. Säilivus ja seisund

Võidakse  arvestada kaitse alla võtmisel objekti ulatuse, piiride, kitsenduste ja kaitsevööndi kehtestamisel (asulakohad, kirikuaiad, kalmepõhjad, põllujäänused, linnade kultuurkihid).

5. Ajalooline pärimus

Arvestatakse objekti kohta kirjalikult fikseeritud ajaloolist pärimust (pelgupaigad, ohverdamiskohad, looduslikud pühapaigad, kivid, puud, allikad, veekogude ja pinnavormide osad, mille kohta on teostatud allikakriitiline analüüs).

6. Kultuurilooline traditsioon

Arvestatakse objektide korral, millel puuduvad otseselt tuvastatavad inimtekkelised elemendid, kuid on selgelt fikseeritud pärimus (mille kohta on teostatud allikakriitiline analüüs) ja säilinud kultuurilooline taust ning traditsioon  (rahvapärimusega seotud objektid ja paigad).

7. Usundilooline väärtus

Arvestatakse objekti võimalikku tõestatavat kuulumist ajalooliste looduslike pühapaikade hulka (ajaloolised looduslikud pühapaigad).

8. Kasutatavus

Võidakse arvesse võtta objekti algset või kaasaegset kasutusotstarvet (kirikuaiad, põllud, kiviaedade süsteemid, teed, sadamakohad, allikad).

9. Ajalooline väärtus  

Arvestatakse objekti ja seda ümbritseva kultuurkihi ajaloolist väärtust (laeva- ja muud vrakid, piirikivid ja –tähised, labürindid).

10. Mälestusmärgi väärtus

Võidakse arvestada objekti kui säilinud mälestusmärki maastikul, mis on püstitatud selle kunagistele rajajatele nende endi poolt (linnused, monumentaalsed kalmed, kultusekivid, kiviaiad, põllupeenrad).

LISAMATERJALID

Arheoloogiamälestised maal.pdf


Arheoloogiline kultuuripärand linnas.pdf


ARHEOLOOGILISED VÄLJAKAEVAMISED EESTIS

Loe edasi >>


AJAKIRI "ARHEOLOOGILISED VÄLITÖÖD EESTIS"

Arheoloogilised Välitööd Eestis = Archaeological Fieldwork in Estonia on perioodiline ajakiri, mis koondab informatsiooni iga-aastastest arheoloogilistest välitöödest Eestis.Avaldatud artiklid on inglise- või saksakeelsed ning iga artikli juurde kuulub lühike eestikeelne kokkuvõte. Ajakirja on oodatud kaastööd, mis käsitlevad üldjuhul trükise väljaandmisele eelnenud aastal toimunud arheoloogilisi välitöid Eestis.


AVE 2008:

AVE 2009:


Toimetuskolleegium:
Ants Kraut
Friedrich Lüth
Erki Russow
Leena Söyrinki-Harmo
Toomas Tamla
Ülla Tamla
Jaan Tamm
Juris Urtāns
Kalev Uustalu
Heiki Valk