KULTUURIMÄLESTISEKS TUNNISTAMINE

Kultuuripärandiks loetakse teatud väärtuskriteeriumidele vastavad objektid või nähtused ning mida seetõttu peetakse vajalikuks säilitada tulevastele põlvkondadele. Kultuuripärand on mineviku traditsioonide ja vaimsete saavutuste tulemus ning tunnistus. Kultuurimälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus.

Kõige tähtsam on  asja ajalooline väärtus, mitte niivõrd tema praegune kunstiline või esteetiline külg. Korduvaid mälestisi ei ole olemas, ka tüüpprojekti või –vormi järgi valminud objekti muudab kordumatuks tema päritolu ning ümbritsev keskkond.

 

Vastavalt mälestise liigile on mälestiseks tunnistamise kriteeriumide hulk erinev. Näiteks ajaloomälestiste puhul on oluline objekti vastavus ühele loetelus toodud kriteeriumile, samas kunstimälestiste puhul vaadeldakse üldjuhul kõiki kaheksat kriteeriumi koos. Kui ekspertiisi käigus selgub, et objektist on vähe säilinud, ta on märkimisväärselt muutunud, muudetud, ümber ehitatud, jne, tuleb kaaluda objekti tähistamist teabekandjaga objekti ajaloolise väärtuse kohta ja mitte teda mälestiseks tunnistada.


AJALOOMÄLESTISED

Ajaloomälestisteks võivad olla kultuuriprotsesside, tähtsate ajaloosündmuste ja silmapaistvate ühiskonna- ning kultuuritegelastega seotud hooned, rajatised, paigad ning esemed, näiteks hooned, monumendid ja mälestusmärgid, sõjahauad ja eraldi Vabadussõjas langenute ühised matmispaigad, kalmistud, kirikuaiad, üksikisikute hauad ning lahinguväljad.
Loe edasi >>EHITISMÄLESTISED

Ehitismälestis on hoone, rajatis, kultuurmaastik või nende kompleks. Kultuuriväärtusega ehitised ja nende kompleksid on olulised Eesti ruumilise ja esteetilise keskkonna arengu ning kohaliku identiteedi tähistajad, mitmekesise elukeskkonna hoidjad ja vaatamisväärsused. Ehitismälestiseks võivad olla arhitektuurse väärtusega elamud, avalikud hooned, tööstus- ja sakraalehitised, maa-arhitektuur, samuti poliitiliste ja ühiskondlike protsesside, oluliste ajaloosündmuste või silmapaistvate ühiskonna- ja kultuuritegelastega seotud ehitised; teaduse, tehnika ja tootmise arengut või asustuse kujunemislugu kajastavad ehitised, vajadusel nende sisseseade ning nende kompleksid, kultuuriväärtusega pargid ja muud kultuurmaastikud.

Loe edasi >>

ARHEOLOOGIA-MÄLESTISED

Arheoloogiamälestisteks võivad olla eelnevatest ajajärkudest pärinevad inimtegevuse säilmed, mis kannavad endas informatsiooni nii ajalooallikate kui teadusliku uurimise objektidena.
Loe edasi >>

KUNSTIMÄLESTISED

Kunstimälestisteks võivad olla kujutava ja tarbekunsti teosed, millel on kunstiline, kultuurilooline, sakraalne, tehnoloogiline või muu väärtus, näiteks maalid, skulptuurid, tekstiilid, klaasikunsti tööd, metallehistööd, puitehistööd, sepised, nahkehistööd.
Loe edasi >>

TÖÖSTUS- JA TEHNIKAMÄLESTISED

Tööstus- ja tehnikamälestised võivad olla teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised, masinad, seadmed või tooted, nende asjade kogumid, kompleksid või maa-alad, millel on ajalooline, esteetiline, tehniline, kultuurilooline  või muu väärtus.
Loe edasi >>

VEEALUSED MÄLESTISED

Meil kõigil lasub vastutus säilitada veealune kultuuripärand eesti vetes järgnevatele põlvkondadele.
Loe edasi >>
TEHTUD TÖÖD

Muinsuskaitseameti kaasfinantseerimisel tehtud tööd aastatel 1996 - 2009.
Vaata >>

TUNNUSTATUD TÖÖD

Muinsuskaitseamet tunnustab igal aastal parimaid ettevõtjaid ja spetsialiste, kes on panustanud kultuuripärandi säilitamisse nii oma aega, oskusi kui ka raha.

Loe edasi >>

PALUME ABI

Muinsuskaitseamet palub tähelepanelike kaaskodanike abi varastatud kultuurimälestiste leidmiseks. Juhul kui teil on infot nende mälestiste kohta, palun andke sellest teada aadressil info@muinas.ee
Vaata varastatud mälestiste nimekirja >>

LISALUGEMIST

Kultuuripärandi ja selle säilitamise põhimõisted.pdf

Ehitismälestise seisukorra hindamise kriteeriumid.xls