MAASTIKUARHITEKTUURI EKSPERDINÕUKOGUOlev Abner Tallinna Botaanikaed, osakonnajuhataja, dendroloog
Ülle Grišakov OÜ Kivisilla, arhitekt
Andres Levald Rahandusministeerium, planeeringute osakonna nõunik, maastikuarhitekt
Kersti Lootus OÜ Lootusprojekt, arhitekt
Silja Konsa Muinsuskaitseamet, Harjumaa vaneminspektor
Juhan Maiste TÜ Ajaloo- ja arheoloogia instituut, Kunstiajaloo professor, kunstiajaloolane
Ilme Mäesalu

Muinsuskaitseamet, ajaloomälestiste peainspektor; ühtlasi eksperdinõukogu sekretär

Sulev Nurme Artes Terrae OÜ, maastikuarhitekt
Kristiina Kupper Tallinna Keskkonnaamet, linna maastikuarhitekt
Tõnu Ploompuu

TLÜ Loodus- ja  terviseteaduse Instituut, botaanika ja mükoloogia lektor, bioloog

Urve Sinijärv Keskkonnaministeerium, looduskaitseosakonna peaspetsialist, maastikuarhitekt
Tiina Tammet ajakiri „Kodu ja Aed“, aiandustoimetaja, arhitektuuriajaloolane
Tiina Napp

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni looduskaitse juhtivspetsialist


Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu töökord (kinnitatud 04.06.2013 käskkirjaga nr 18-A)


I Üldsätted


1 Maastikuarhitektuuri eksperdinõukogu (edaspidi nõukogu) moodustatakse arhitektuuri-, maastikuarhitektuuri, ajaloo- või keskkonnaalase kõrghariduse ja töökogemuse ning muinsuskaitsealase töökogemusega spetsialistidest.

2 Nõukogu koosseisu ja tegevusalused kinnitab restaureerimis- ja arendusosakonna osakonna ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektor (edaspidi peadirektor);

3 Nõukogu teenindab Muinsuskaitseameti (edaspidi Amet) restaureerimis- ja arendusosakond. Nõukogu sekretär nimetatakse Ameti peadirektori käskkirjaga eksperdinõukogu koosseisu kinnitamisel;

4 Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks.


II Nõukogu ülesanded


1. Nõukogu annab maastikuarhitektuuri-, maastikuarhitektuuriajaloo- ja ehitusalaseid eksperdihinnanguid tulenevalt Muinsuskaitseameti ülesannetest. Nõukogu eksperdihinnangud on Ametile oma ülesannete täitmisel soovituslikud.

Sealhulgas annab nõukogu ekspertarvamusi:

  1. Parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste kaitset puudutavate seaduseelnõude, Vabariigi Valitsuse määrustele ja teiste õigusaktide eelnõude kohta;
  2. Parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste teadus- ja alusuuringute programmide ning lähteülesannete kohta;
  3. Muinsuskaitsealade moodustamise ettepanekute ja nende põhimääruste eelnõude kohta;
  4. Parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste rahvusvahelistesse registritesse esitamise ettepanekute kohta;
  5. Parkide ja kalmistute ning muude maastikuga seotud mälestiste uurimise, restaureerimise, rekonstrueerimise jms metoodilistele juhendmaterjalide kohta;
  6. Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ettepanekutele, piirangute ja kitsenduste alal tekkinud vaidlusküsimuste kohta;
  7. Mälestisele tekitatud kahju hindamise tulemuste kohta.

III Nõukogu koosseis ja töökord


1. Nõukogu töövormiks on koosolek, sh e-koosolek;

2. Nõukogu valib liikmete hulgast endale esimehe;

3. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liige;

4. Nõukogu liikme väljalangemisel kas omal soovil või objektiivsel vajadusel, esitab nõukogu esimees uue liikme kanditaadi kinnitamiseks peadirektorile. Kui nõukogu liige ei osale mõjuvate põhjusteta nõukogu töös pikemat aega, on nõukogu esimehel õigus teha peadirektorile ettepanek tema asendamiseks;

5. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees või nõukogu sekretär. Nõukogu liikmeid teavitatakse koosolekust ja koosoleku päevakorrast e-kirjaga vähemalt üks nädal enne koosolekut;

6. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline vähemalt poolte liikmete (sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe ülesannete täitja) osavõtul. Nõukogu annab eksperdihinnanguid kohalolijate lihthäälteenamuse alusel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul esimehe ülesannete täitja hääl;

7. Nõukogu liige, kes on päevakorras olevas asjas huvitatud isik, taandab ennast otsustamisest teavitades sellest nõukogu esimeest enne asja arutamist. Taandamine fikseeritakse nõukogu protokollis;

8. Nõukogu esimees nimetab arutlusele tuleva asja kohta vajadusel eksperdi kas nõukogu liikmete seast või väljastpoolt, nende nõusolekul;

9. Nõukogu liikme poolt koostatud arutlusele tuleva küsimuse ekspertiis vormistatakse kirjalikult (kuni üks A4 lehekülg, vajadusel pikem) ning lisatakse koosoleku protokollile. Ekspertiisi tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor;

10. Dokumendid nõukogule läbivaatamiseks esitab nõukogu sekretär, dokumente tutvustab ettevalmistaja ning oma hinnangu esitab määratud ekspert;

11. Nõukogu koosolekul annab Muinsuskaitseameti esindaja vajadusel ülevaate eelmisel koosolekul tehtud eksperdiarvamuste ja eksperdihinnangute edasise menetluse kohta. Juhul kui Muinsuskaitseamet ei arvestanud osaliselt või täielikult nõukogu eksperdiarvamuste ja eksperdihinnangutega, esitab Muinsuskaitseamet vajadusel nõukogule oma otsuse kohta selgituse;

12. Nõukogul on õigus teha vajadusel Muinsuskaitseametile ettepanek koosoleku päevakorras oleva asja kohta ekspertiisi korraldamiseks;

13. Nõukogul on õigus nimetada ja Muinsuskaitsemetil õigus kutsuda nõukogu esindaja Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni nõukogu poolt tehtud eksperdiarvamusi ja eksperdihinnanguid selgitama;

14. Nõukogu koosolekud protokollitakse ja eksperdihinnangud koos põhjendustega vormistatakse protokolliliselt. Protokolli eelnõu tutvustatakse enne kinnitamist nõukogu liikmetele märkuste tegemiseks. Igal nõukogu liikmel on õigus tema eriarvamuse protokollimisele. Protokoll allkirjastatakse esimehe ja sekretäri poolt ning salvestatakse Muinsuskaitseameti dokumendihalduses 5 tööpäeva jooksul pärast allkirjastamist;

15. Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas. Asjasse puutuvatele isikutele saadab nõukogu sekretär väljavõte protokollist.

16. Koosoleku materjalid ja protokollid säilitatakse restaureerimis- ja arendusosakonnas.

 

 

IV Nõukogu liikmete tasustamine

 

Nõukogu liikmete töö on tasustatav. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab peadirektor. Nõukogu liikmetele makstav tasu ja muud nõukogu tegevusega seotud otsesed kulutused (sõidukulud, päevarahad vms) nähakse ette Muinsuskaitseameti eelarves.