MUINSUSKAITSEAMET

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku     järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid, mis annavad õiguse mälestise konserveerimise ja restaureerimise projekte ning muinsuskaitse eritingimusi koostada, muinsuskaitselist järelevalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.


Muinsuskaitseamet tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas ja esindab oma ülesannete täitmisel riiki.
Muinsuskaitseameti tööd juhib peadirektor. Põhiülesannete täitmiseks on amet jagatud kolmeks osakonnaks:

1)      restaureerimis- ja arendusosakond;

2)      registriosakond;

3)      järelvalveosakond;Muinsuskaitseametil on oma esindus kõigis maakondades.


Muinsuskaitseameti projektdokumentide arhiiv asub Tallinnas Pikk 2 III korrusel ja sisaldab kultuurimälestiste kaitset, haldamist, uurimist, konserveerimist, restaureerimist ja rekonstrueerimist käsitlevaid dokumente.

Muinsuskaitseameti raamatukogu toetab vajaliku teabe saamisel Muinsuskaitseameti töötajaid nende igapäevases töös ning kõiki inimesi, kes puutuvad kokku muinsuskaitsealaste küsimustega.  Muinsuskaitseameti Raamatukogu elektronkataloog.


Muinsuskaitseameti missiooniks on kultuuripärandi, sealhulgas kultuuriväärtusliku keskkonna, väärtustamine ja säilimise tagamine järeltulevatele põlvedele.


Muinsuskaitseamet alustas tegevust 1.oktoobril 1993. aastal. 

POSTIAADRESS

Pikk tn 2

10123 Tallinn, Eesti

Registrikood 70000958

Telefon (kontor) +372 640 3050

Töövälisel ajal ja puhkepäevadel ning riiklikel pühadel töötab automaatvastaja.

Faks +372 640 3060

E-post: info@muinas.ee

Vastuvõtuaeg: kokkuleppel

PANGAREKVISIIDID

Saaja : Rahandusministeerium

SEB pank


Riigieelarvesse kantavad mittemaksulised tulud: a/a EE891010220034796011

Viitenumbrid:

2900082359 (riigilõivud)

4100062591 (trahvid)

2800047436   (renditulu, laekumised, toetuste tagasimaksed, laekumise Muinsuskaitseameti teenuste eest, toetused, annetused)  
E-ARVEKESKUS


Muinsuskaitseamet on liitunud eArvekeskuse süsteemiga. Sellest tulenevalt on alates 01.01.2012 võimalik Muinsuskaitseametile arveid saata  kolmel erineval viisil:

  1. e-arve eArvekeskusesse;
  2. pdf-arve aadressil arved@muinas.ee
  3. paberarve posti teel, postiaadress: ARVED 15510 TallinnLOGO


Muinsuskaitseamet koos kõigi teiste valitsusasutustega kasutab alates 2014. aastast ühist visuaalset identiteeti. Uus Muinsuskaitseameti logo on kolme lõviga.


Juhised logo kasutamise kohta leiab Riigikantselei poolt kokku pandud valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhises ja logo aadressil https://valitsus.ee/et/logofailid